سمینار آموزشی طراحی خدمات، نیاز امروز کسب و کار ایرانی